ФОНДАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНИЕ КОПИЛОВЦИ

Категория

ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ

Адрес

Копиловци, България

Контакти

Цели
 Фондацията има не правителствен, не политически и не религиозен характер. Да насърчава развитието и утвърждаването на духовните ценности; да насърчава към екологичен начин на живот, като развива и подпомага отглеждането на екологично чиста земеделска продукция и реализирането и, преработвателната промишленост; да приобщава младите хора към идеята си за запазване па околната среда и да ги подпомага и в начинанията им в тази насока; да подпомага социално слаби и лица в неравностойно положение. Да работи за хармонизация на българското законодателство в областта на вероизповеданията, в съответствие с ценностите на православието, конституцията на република България и международните правни актове. Да съзижда православен мироглед в съзнанието на хората, чрез запазване свободата на съвестта, свободата на мисълта и свободата на избор на вероизповедание; да участва в законотворческия процес в съответствие с ценностите на православието; да предлага мнения и препоръки към президентската институция на република България за текущите явления и събития в страната, касаещи духовните и социални проблеми. Да извършва дейност за прилагане принципите на свободата на изразяване съгласно чл. 39-41 от конституцията и чл. 40 от ЕКПЧОС. Да подпомага за духовното обединение на гражданите в България и други страни, които са православни. Да подпомага за възраждането и съхранението на историческите, културни и духовните ценности на българския народ; да защитава правата и законните интереси на своите членове. Средства за постигаме на организиране и провеждане на благотворителни мероприятия за набиране на необходимите за дейността на фондацията средства; свободно разпространение на информация за своята дейност чрез медиите и различни издателски материали; организиране и провеждане на семинари и конференции насочени към постигане идеалните цели на фондацията; финансиране на образователни кампании; организиране и финансиране на позволени от закона дейности, свързани с целите на фондацията. Създаване и поддържане на уеб-сайт с цел публикуване на литература, свързана с различни аспекти на живота. Обогатяване на познанията на своите членове и симпатизанти, чрез организация и провеждане на семинари и други форми на обучение като неделно училище за деца и възрастни. Намиране на подходящо пространство и среда за отглеждане, производство и съхранение на екологични продукти и тяхната реализация. Осигуряване на необходимата финансова подкрепа за изграждане на център за социално слаби лица в неравностойно положение. Разработване на стратегия и проекти за развитието издръжката на фондация с оглед постигане на целите и. Подпомагане с консултации налични материали и средства в подкрепа на своите членове и симпатизанти поставили си за задача да съхранят за поколенията духовните пмнпг™ на шп^па " 
овете на съществуване на българската държава, издирвайки достоверни данни за възникването разпространението му от времето на цар Борис I - кръстителя до наши дни. Издирване и дпомагане на съхранението на източници на родова памет на българи допринесли за развитието съхранението на народността ни и самобитността ни. Разработване на детски и младежки програми за обучение за отглеждане и съхранение на екологични продукти и приучване към природосъобразен начин на живот.
Предмет на дейност
Допълнителна стопанска дейност:
Предоставяне на консултации и непосредствено участие в реализиране на проекти свързани със съхранение и разпространение на присъщата на българския народ духовност и изконните християнски ценности. Създаване на архив на българските традиции и обичаи свързани с отбелязването на различни християнски празници и свързаните с тях обреди. Създаване на библиотека с българска и чуждестранна литература свързана с изследвания и научни разработки касаещи съхранението на българщината и християнството по нашите земи. Осигуряване на консултации във връзка ефективното използване на земята при отглеждане на екологична продукция. Извършването на преводаческа, издателска дейност. Осъществяване на взаимовръзки, участие в мрежи а сродни НПО. Гореизложените дейности ще бъдат изпълнявани в зависимост от финансовите средства на фондацията и съобразни стратегията и приоритетите, приети от настоятелството.