СТАНКА ВАСИЛЕВА ЕТ

Категория

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

Адрес

улица „Цоню Тодоров“ 6, Варна, България

Контакти


ЕТ”Станка  Василева” е съдебно регистрирана с решение на Варненския окръжен съд – фирмено дело – 7091/1991г. със седалище гр.Варна, общ.Варна, ул.”Зеленика”, бл.24, ап.13, представлявана от Димчо Василев Димов - управител. Фирмата е регистрирана по ДДС с ИН BG813071788 и ИН 813071788.

 

Производствената си дейност започва в началото на 1993 г. като строителна фирма с насоченост в областта на изграждането на техническа инфраструктура на територии, райони и предприятия. Същата включва външни водопроводи, външни канализации, пътища и подходи, благоустрояване и озеленяване, алейно и улично осветление, маркировки и други в областта на линейното строителство. Фирмата е член на Българската Браншова Камара “Пътища”.

 

Ръководният състав на фирмата е с дългогодишен опит в организацията и управлението на строителната дейност в областта на инженерното строителство и обекти, обслужващи градското стопанство на Варна. Инженерно-техническия и изпълнителния състав е със значителен стаж и опит за изпълнение на производствената дейност. Средносписъчния състав на фирмата е 57 души по трудови договори.

 

Познаването в детайли на технологията на изпълнение на обектите позволява на ръководния и изпълнителния състав да спазва договорените срокове и да постига много добро качество.

 

Фирмата е оборудвана с достатъчнa за състава си собствена материално-техническа база, включваща строителни машини и транспорт, както и механизирани инструменти. Разполага със собствени гараж, сервиз, складова база и стопанство за производство на асфалтови смеси и бетонни изделия. За доставка на материали се работи само с доказани фирми, лицензирани по ISO: “ЛУКОЙЛ НефтохимБургас” АД - Бургас за битум за асфалтобетон, “Девня Цимент” АД - Девня за цимент, “Ескана” АД - Варна за трошен камък и каменни фракции.

 

През периода на своята дейност традиционни инвеститори са били:
“Главболгарстрой” АД - Варна, “Златни пясъци” АД - Варна, “Корелитстрой” ООД - Варна, ”Корабоимпекс” АД - Варна, “Ергос 2000” ЕООД - Варна, “Ривиера” АД - Варна, ”ВиК Златни пясъци” ООД - Варна, “ВиК Варна” ООД - Варна, “Овергаз” АД, “Планекс” ООД,“Фрапорт туин стар Еърпорт мениджмънт” АД - Варна, „Далкия Варна” ЕАД и много други.

 

Във фирмата има внедрени и сертифицирани Система по управление и контрол на качеството ISO 9001:2008 и Интегрирана система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа по стандарти OHSAS 18001, ISO 14001 и ISO 39001 за управление на безопасността при движение по пътищата. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителите.